Telefoon 06-48329534
Earth Security Postbus 1048                       2260 BA Leidschendam             KVK: 27304673                          NL 71 INGB 0004883662
Contact

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Earth Security (KvK nr. 27304673)

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:

Earth Security (eenmanszaak), gevestigd te (2266 ED) Leidschendam, De Tol 247, ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27304673;

Opdrachtgever:

degene met wie de opdrachtnemer een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede
degene aan wie de opdrachtnemer een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst:

iedere overeenkomst die tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand komt,
elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering
van die overeenkomst.

Meer/minderwerk:

door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen
werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de opdrachtnemer
en de opdrachtgever, waarop de opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtnemer
aangaat met derden die mogelijkerwijs betrokken worden bij de uitvoering van de overeenkomst
tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer
en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.6. De opdrachtgever stemt er mee in dat de opdrachtnemer via de website van de opdrachtnemer en/of
via de LinkedIn pagina van de opdrachtnemer de (uitvoering van de) overeenkomst publiekelijk kenbaar
maakt.

Artikel 3 Aanbod, informatie en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt
vermeld.
3.2 De offertes van de opdrachtnemer zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na dagtekening van
de offerte, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders aangegeven, is de opdrachtnemer slechts aan de offertes
gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.
3.3 Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte opgenomen aanbod is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de opdrachtnemer schriftelijk anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde offerte/prijsopgave verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer
naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer
verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer
zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten – volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer
– bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet
tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
4.5 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te allen tijde in staat te stellen de opdracht uit te voeren.
Indien daarvoor toegang tot locaties en/of kennisneming van informatiebronnen, bestanden en/of andere
gegevensdragers van de opdrachtgever benodigd is, dient de opdrachtgever ervoor te zorgen dat deze gedurende
de uitvoering van de dienstverlening vrij toegankelijk zijn voor de opdrachtnemer.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand
der wetenschap en regelgeving.
5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.
5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer
de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4 Indien door de opdrachtnemer – of door de opdrachtnemer ingeschakelde derden – in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of op een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer
of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.

Artikel 6 Wijzigingen en meer/minderwerk

6.1 Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de
overeenkomst met de opdrachtnemer, alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst
moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan de opdrachtnemer worden gemeld, vóórdat de opdrachtnemer
een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden
pas onderdeel van de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat opdrachtnemer
deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.
Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van de opdrachtnemer een deugdelijke
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is de opdrachtnemer gerechtigd op deze grond
de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De opdrachtnemer is in dit geval
niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en
omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van
de opdrachtgever.
6.2 Indien de opdrachtnemer de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering
daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als
kosten van meerwerk aan de opdrachtnemer te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen
van de opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
6.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst
ontstaat, zullen de door de opdrachtnemer opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de
vertraging. De opdrachtnemer is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk
jegens de opdrachtgever.
6.4 Indien de opdrachtnemer voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig
mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever
daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering
van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
6.5 Indien de opdrachtgever niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling
van de opdrachtnemer heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever
geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende
(extra) kosten aan de opdrachtnemer te voldoen.

Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.
7.2 Indien enige door de opdrachtnemer opgegeven termijn wordt overschreden, is de opdrachtnemer ter
zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de
opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever
te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen
termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door de opdrachtnemer opgegeven prijzen en tarieven
exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reis- en verblijfkosten of andere (on)kosten, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging /
offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien
geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede
aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan
afwijkend uurtarief is overeengekomen.
8.3 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot
gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.
8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden kunnen de door de opdrachtgever verschuldigde
kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient te geschieden binnen tien (10) dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer
aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als
fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtnemer heeft het
recht een voorschot te eisen dat tenminste 50% van de totale betalingsverplichting van de opdrachtgever
vertegenwoordigt.
9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling
direct opeisbaar. Voorts is de opdrachtgever alsdan per direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling
een boete verschuldigd van tien procent (10%) van de betreffende (onbetaald gebleven) factuur.
9.3 Elke bevoegdheid van de opdrachtgever, zijnde ondernemer, tot verrekening of opschorting, uit welke
hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij – naast de boete genoemd in lid
2 – zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag
(inclusief de verbeurde boete) 1% rente per maand verschuldigd gedurende de maanden dat de opdrachtgever
in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft
voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
9.5 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten 2012’, voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan de opdrachtnemer
overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.
9.6 Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel
voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
9.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van
de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen)
jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd
alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen
jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen
jegens de opdrachtnemer is nagekomen.
10.2 Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na
zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat
geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid
te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever
hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet,
heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring,
indien:
– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
– als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever
wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever
aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers
bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht
of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
– de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever
feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt
hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer,
dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de
opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken
uitkering.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst
te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of
derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende
uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van de opdrachtgever
of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen
bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade
en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien
uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die
door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
11.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid
van de opdrachtnemer. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt hierbij
als één schadegeval/gebeurtenis.
11.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in
voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare
tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin
de oorzaak van de schade is gelegen.
11.8 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schade
in verband met de door de opdrachtnemer uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan
dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de
opdrachtnemer en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever
door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer
is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden
schade, van welke aard en omvang dan ook.
12.2 In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst
moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering
geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding,
zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door
de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
12.3 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd
het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 13 Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen veertien (14) dagen
na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten,
zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever
nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.
13.3 Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is de opdrachtnemer gerechtigd de betreffende
overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
13.4 De opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat de opdrachtnemer de overeenkomst
niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1
bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde
aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan welbinnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een
dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen
door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer gevestigd
is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De opdrachtnemer heeft het recht van
deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
14.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.